5 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUNG

Bằng tất cả sự nhiệt huyết, cơ sở vật chất đảm bảo, tài chính và đội ngũ chuyên môn vũng vàng, chúng tôi hoạt động với phương châm “Kịp thời – Thận trọng – Chính xác – Bảo mật – An toàn – Uy tín – Hiệu quả”. Từ đó mong muốn mang đến sự an tâm và hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng

01 - Thu thập/ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan TS đấu giá
 1. Thông tin về chủ tài sản bán đấu giá
 2. Thông tin về tài sản (Loại tài sản, địa điểm có tài sản…)
 3. Các văn bản có liên quan đến tính pháp lý của TS bán đấu giá
 4. Thông tin giá khởi điểm

02 – Lập bộ hồ sơ hợp đồng dịch vụ bán đấu giá
 1. Hợp đồng, PLHĐ (nếu có)
 2. Thông báo
 3. Biên bản niêm yết
 4. Giấy mời đại biểu
 5. Giấy mời khách hàng
 6. Đơn đăng ký
 7. Phiếu trả giá
 8. Quyết định ban hành qui chế & qui chế
 9. Biên bản chốt danh sách
 10. Biên bản phiên
 11. Hợp đồng mua bán (nếu có)
 12. Báo cáo kết quả
 13. Biên bản nghiệm thu, thanh lý

03 – Chuẩn bị phiên đấu giá
 1. Đăng tin Thông báo bán đấu giá
 2. Niêm Yết Thông báo bán đấu giá
 3. Chuẩn bị Đơn đăng ký đấu giá
 4. Bán hồ sơ đấu giá
 5. Chốt danh sách khách hàng tham gia đấu giá
 6. Gửi giấy mời cho chủ TS, hội đồng BĐG và cho khách hàng

04 – Tổ chức phiên đấu giá
 1. Chuẩn bị file trình chiếu và trình tự trình chiếu
 2. Hoàn tất các thủ tục sau phiên đấu giá:
 3. Lập hợp đồng mua bán tài sản 3 bên (nếu có)
 4. Lập biên bản bàn giao tài sản cho khách hàng
 5. Báo cáo kết quả BĐG cho chủ tài sản
 6. Lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền

05 – Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng